Sứ mệnh

Nhựa Việt Úc đi theo triết lý kinh doanh đơn giản: Cống hiến tài năng và công nghệ của mình để tạo ra các sản phẩm nhựa và dịch vụ vượt trội đóng góp cho một xã hội toàn cầu tốt đẹp hơn.


Để đạt được điều này, Nhựa Việt Úc hết sức coi trọng con người và công nghệ của mình.